Risikovurdering

Vold, trusler og krænkelser fra udefrakommendeHvorfor skal vi have en risikovurdering?

Som det første skridt i at skabe et Job Uden Konflikter og forebygge vold, trusler og krænkelser i jeres virksomhed, er det afgørende, at du som leder har indsigt i og overblik over, hvilke risici der eksisterer for de ansatte, samt hvor ofte og hvornår disse risici opstår. Det får man ved at lave en risikovurdering, som danner grundlag for, hvordan man mest effektivt arbejder med forebyggelse og håndtering af vold, trusler og krænkelser.

Risiko vurderes ved at identificere, hvilke hændelser der kan opstå, hvor sandsynlige de er, samt hvad konsekvensen er. Ud fra denne risikovurdering kan man lave en handleplan og ruste sine ansatte til at kunne håndtere potentielle risici.

På denne side finder I en guide til hele processen, og på de efterfølgende sider kan I og jeres ansatte udfylde skabelonerne og få jeres helt egen risikovurdering. Det anbefales, at risikovurderingen opdateres årligt.

Risikovurderingen kan ses som et nyttigt supplement til lovkravet om at lave en APV.

Brug af værktøjet

Udfyld, slet og tilføj tekst og andre elementer i værktøjet og gem undervejs ved at trykke på den orange knap nederst til venstre. Når du er færdig og tilfreds med indholdet, kan du trykke ’Gem som PDF’ for at downloade en kopi af din risikovurdering. Husk, at indholdet ikke gemmes, hvis du forlader siden.

Indsæt firmanavn & dato

Det er uundværligt at inddrage de ansatte, da de har gjort sig de erfaringer, som skal med i risikovurderingen. Alt afhængig af jeres virksomhed kan I vælge, om alle ansatte skal inddrages, eller om det er mere relevant kun at snakke med afdelinger, som oplever hændelser med vold, trusler og krænkelser.
Vær opmærksom på, at ved personlige interviews er der mulighed for potentielt dybere samtaler, men det er ikke alle, der vil føle sig komfortable med at åbne op alene over for en leder.

Vælger man rundbordssamtaler, har de ansatte mulighed for at erfaringsudveksle, men man kan ikke være anonym, og det er ikke alle ansatte, der vil åbne op i et sådant forum.

Anvendes spørgeskemaer, er det muligt at gøre processen anonym, men det kan også opleves, som om at ledelsen ikke vil tale om emnet.

Vælg det format, som passer bedst til jeres virksomhed.
Vold, trusler og krænkelser kan defineres meget forskelligt. I kan også lade definitionen være op til jeres ansatte, da alle har forskellige grænser og oplever situationer forskelligt. Vær også opmærksom på, at vold, trusler og krænkelser kan forekomme, når man er fysisk på arbejde, men kan også opleves gennem sms, sociale medier, e-mail og andre digitale fora, ligesom det kan ske uden for arbejdspladsen og -tiden.
Risikovurderinger kan laves på mange måder og kan laves meget mere detaljeret end den skabelon, I får tilbudt her. Det endelige produkt er overskueligt og håndgribeligt og nemt at bruge til at lave en handleplan. Processen i at identificere risici og at gøre det en del af samtalen i virksomheden er lige så vigtigt som det endelige produkt.
Det første skridt i at skabe en arbejdsplads uden alvorlige konflikter er at lave en risikovurdering. For at risikovurderingen kan omsættes til handling, som rent faktisk skaber tryghed og parathed hos jeres ansatte, bør I også lave en handleplan.
1.
Bestem, hvilke ansatte der skal være en del af risikodialogen. Bestem dernæst, hvilket format dialogen skal holdes i.

F.eks.:
 • Interviews med ansatte enkeltvis
 • Rundbordssamtaler
 • Online spørgeskemaer.
2.
Afhold risikodialogen med jeres ansatte.
3.
Lav risikovurderingen med udgangspunkt i de svar I har indsamlet fra de ansatte gennem Risikodialogen. I kan udfylde ét risikomodul per konfliktsituation. Konfliktsituationerne er de situationer, hvor dine ansatte oplever at blive udsat for vold, trusler eller krænkelser.
4.
Når I har jeres færdige risikovurdering, er det afgørende, at I laver en tjekliste for at sikre handling på den risikovurdering, I lige har lavet. Udfyld tabellen med de actions I har aftalt.
Husk, at konfliktepisoder kan ske både inden for eller uden for arbejdspladsens faste adresse.
Praktikanter, studentermedarbejdere og vikarer er særligt udsatte, da de ikke altid har samme konflikttræning.

Hvilke former for vold, trusler og krænkelser risikerer vi at møde?

Hvor og hvornår er risikoen for konflikter med vold, trusler og krænkelser størst? (F.eks. ved alene-arbejde/natarbejde osv.)

Hvor ofte oplever vi vold, trusler eller krænkelser?

Hvilke konsekvenser har konflikterne med vold, trusler eller krænkelser?

Hvilke værktøjer/viden har vi til at håndtere og undgå konflikter på arbejdet?

Hvilke ansatte/stillinger er særligt udsatte for konflikter med vold, trusler og krænkelser?

Andre kommentarer

3. Risikovurdering

Brug svarene fra risikodialogen til at lave en risikovurdering.
Husk, at der eksisterer en markant gråzone mellem hver af kategorierne, hvori de ansatte kan opleve den samme hændelse vidt forskelligt, alt afhængig af baggrund, erfaring og personlighed. Som leder skal du være forberedt på, at den individuelle oplevelse er forskellig.
Eksempler på konsekvenser for de ansatte kan være:

 • Mindre irritation
 • Ansatte føler sig utrygge/der er dårlig stemning
 • Den ramte tager sygedage
 • Den ramte oplever psykiske reaktioner som magtesløshed, angst, vrede, utryghed, irritation, anspændthed, træthed mm.
 • Opsigelser
 • Alvorlig psykisk eller fysisk skade
 • Dødsfald.
Vær opmærksom på, at udover konsekvenser for den ramte ansatte kan denne slags hændelser også have signifikante konsekvenser for din forretning. F. eks.:

 • Fysiske ødelæggelser på virksomhedens ejendom
 • Tabt fortjeneste (f.eks. ved at kunder skræmmes væk)
 • Dårlig medieomtale
 • Reduceret produktivitet hos de ansatte
 • Virksomhed lukkes midlertidigt efter hændelse
 • Vagtudfordringer.

Hvis du ønsker, at disse konsekvenser også skal indgå i din risikovurdering, anbefaler vi, at du foretager en mere generel og bredere risikovurdering end denne, som udelukkende har fokus på vold, trusler og krænkelser på arbejdspladsen.

Hvor ofte oplever ansatte denne type konflikt i denne arbejdssituation?

Hvilken grad af konsekvens oplever de ansatte, som er udsat for denne type konflikt i denne arbejdssituation?

Evt. skriftlig beskrivelse af konsekvenser:

Sådan læser du risikomatrixen:

 • De grå og grønne felter er risici, man er villig til at acceptere, og derfor handler man ikke på disse.
 • De gule, orange og røde felter omfatter risici, man ikke er villig til at acceptere, og derfor vil man handle forebyggende på disse i prioriteret rækkefølge (rød først, orange dernæst og gul sidst).
Eksempler på actions:
 • Risikovurdering kommunikeres ud til alle medarbejdere/alle team leaders
 • Risikovurderingen opdateres årligt, eller når der sker markante ændringer i måden vi gør tingene på, som har indflydelse på risikoen…
 • En handleplan og registreringsskema udarbejdes og fremsendes til medarbejdere
På baggrund af vores risikovurdering, skal vi fremover gøre følgende:
Action:
Ansvarlig: